Scientific  &  Facilities Engineering & Technical Services

Animal Care Facility

 • G. H. Mohan
Airconditioning

 • H. S. Venkataramana
 • Basavaraja Jalihal
 • Vipin V.
Central Imaging & Flow Cytometry Facility

 • H. Krishnamurthy
Architect

 • U. B. Poornima,  Head  Architects
 • K. S. Savitha
Computer Facility

 • P. K. Baruah
 • K. S. Rajashekar
Civil

 • P. V. Narayana Rao
 • H. M. Basavaraja
 • T. Natarajan
 • Rakshit Komalan
Lab Support

 • G. Aswathanarayana
 • P. P. Ranjith
 • S. Devakumar
Electrical

 • Ravindra Munshi
 • Suresh Kumar
 • M. Ananda Prakash
 • Siddharath S. Swain
 • Mohandas D
 • Praveena Gadagoli
Library

 • Avinash D. Chinchure
 • S. Umashashi
Instrumentation

 • P. C. Gautam
 • Jayprakash R.

 

Administrative  &  Auxilliary  
 • K. P. Pandian Head Administration & Finance
 

Establishment  & General Administration 

 • S. Ashok Rao  
 • Maithly Ramesh 
 • Ramprasad 
 • Karthika G.

Services

 • Shaju Varghese 
 • C. Prashanth Murthy 
 • Seetharam Naik 
 • A. Anand Raj 
 • S. Vijay Kumar

Academic

 • K.S. Vishalakshi

Human Resources

 • N N Shanthakumary

Purchase

 • K. V. Ramanathan 
 • Nirmala K. S. 
 • Nagaraj R. N. 
 • Laxmi Priya. 
 • Prashanth K 
 • Vinodh Kumar V

Accounts

 • Purushottam Suryarao 
 • H. R. Uma 
 • Thanuja S. 
 • N. Sujatha

Project Accounts Officer

 • P. Kamlakar Rao

Medical  Facility 

 • Dr. Vishwanath Patil 
 • Dr. Krupa G. 
 • Dr. Divya K. 
 • Tehzib Saiyed 
 • Mr. Basavaraj

Meetings  &  Workshop

 •  

Sports Complex

 • S. D. Singh
 • Babasaheb J.
 • Kumar K.

Security Officer

 •