Scientifc & Facilities

Engineering & Technical Services

Central Imaging & flow cytometry facility
H Krishnamurthy

Wildlife
Dr. Jayashree Ratnam

Computer Facility
Prasanta Kumar Baruah (Section Head)
K S Rajshekar
Manish Bharti
 

Electrical 
Suresh Kumar A (Section Head)
Mohandas D
Ananda Prakash M
Sidhartha S Swain
Praveena Gadagoli
 
Instrumentation 
P C Gautam (Section Head)
Sai Krishna V
Jayaprakash R
Allwyn V R

Air Conditioning 
H S Venkataramana (Section Head)
Basavaraj Jalihal
Vipin V

Animal  Care Facility
G H Mohan

Library
Avinash D Chinchure
S Umashashi


Civil 
H M Basavaraja
T Natarajan
Durgesh S
Sanjoy Datta
Chandrashekar K S

Laboratory Support
G Aswathanarayana
P P Ranjith
Akshay D Tharali
Architect
Savitha K S
Fiaz Ahmed Ghouse

Mechanical
Prasanna Purohit
S Devakumar
Safety and QA/QC 
Ravindra Munshi (Electrical)

Drosophila Fly Facility
Dr Deepti Trivedi Vyas
Next Generation Genomics Facility 
Awadhesh Pandit

Sanger Sequencing Facility
Lakshminarayanan C P

Mass Spectrometry
Ankit P Jain

NMR
Arnab Dey

Dean's Office
Ambili Dinesh

 

 Administrative / Auxilliary

Head, Admin and Finance
G. Ravi Shankar
 

 
Establishment/General Administration
M Vidhyalakshmi (Section Head)
Maithly Ramesh
R N Nagaraj
Vanitha. M
N. Sujatha
 
Services
C Prashanth Murthy (Section Head)
A Anand Raj
Rajesh K
 
Academic
Dr. Mayur Subhash Punde
 

Purchase
K V Ramanathan(Section Head)
Nirmala K S
Lakshmi Priya
Karthika G
Avanigadda Jayagopal
Accounts
Kameshwar Rao (Section Head)
Valmiki Sreenivasulu
Priya
Indubala

S.B Saraswathi

Stores
P C Gautam (Stores In-charge)
Prashanth Kumar
Vinodh Kumar V

 

Finance and Extramural Grants
Anshuk Doliya (Section Head)
N Ramprasad
Thanuja S