Above 5 Year

Maximum Capacity: 20

Current Capacity: 14 

Teacher: Teja Prakash

Staff: Lakshmi, Manjula, Susheelamma

List of Children : 

1. Anaya

2. Bhavesh

3. Edhant

4.Jeet Sai

5.Keshav

6.MIhika

7.Prathyush

8. Rakshitha

9. Riya

10. Diya

11. Sasharika

12. Sana

13. Tara

14. Tanmay