Our present team:

 • Kuldeep Sachdeva (PhD student) 
 • Parakh Mody (Int PhD student)
 • Rashmi Sharma (Post-Doc)
 • Manisha Goel (Master's student-JRF)
 • Dhruv Sheth (JRF)
 • Seetha Sreekumar (JRF)
 • Shah E Jahan (JRF)
 • Harish Prasadh (Intern)
 • Saptarathi Deb (B-Life Intern)
 • Sujith Kumar (Trainee)
 • Mahamed Ashiq (Intern)
 • Nimisha Nath (Intern)